Csak józanul (ha lehet)

november 2, 2009 — gkienergia

A világ és a magyar gazdaság is abba az állapotba került, amikor a józanság mindennél fontosabb gazdaságpolitikai követelménnyé lépett elő. Ázsia biztató jelei és a válságot kirobbantó USA gazdaságának erőteljesnek mondható három és fél százalékos legutóbbi bővülése ellenére, nem lankad a vita, hogy az eddigi válságkezelő gazdaságpolitikai lépések sikeresnek tekinthetők-e, milyen mértékben javítják a tartós kilábalás esélyeit, vagy inkább „a döglött ló tetemének” távolabbi, másik utcába való áthelyezéséről van szó.

Az indokolt szakmai, gazdaságpolitikai kétkedés és bizonytanság legfőbb magja abban van, hogy a pénzügyi, majd a gazdasági válság kirobbanásának közvetlen, és első látszatra kézenfekvő magyarázó tényezőin túl, nincs átfogó és hiteles elméleti válasz a válság természetét illetően. A pénzpiaci túlburjánzás, a reál szféra és a pénzügyi szféra teljes szétszakadása, a globalizáció okozta, a nemzeti gazdaságpolitikák által nem átlátható és főképpen nem kezelhető minőségileg új helyzet, stb. valószínűleg elévülhetetlen szerepet játszottak a dolgok ilyetén alakulásában. Ez ideileg meg nem válaszolt kérdés azonban egyrészt, hogy csak ezek az új fejlemények okozták a bajt, másrészt, hogy a válságok eddigi kezelésének eszközei – állami túlköltekezés, állami kontrol erősítése, stb – adekvát és elégséges eszköz és válasz lehet-e a kibontakozott világméretű probléma megoldásához, és a tartós, kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági haladás újraindításához.

Jogosnak tűnhet az a vélekedés, hogy miért foglalkozunk a világválság eddig meg nem válaszolt természetével, és a kibontakozást tartósan elősegítő gazdaságpolitikai-mix megtalálásnak problémáival, hiszen szerepünk a megoldásban marginális, gazdasági helyzetünk viszont drámaibb és sürgetőbb. Napjainkban talán már hosszasabb magyarázatra nem szorul, hogy a magyar gazdaság ezer szállal kötődik és függ a világgazdaságtól – például hitelezési lehetőség, tőke-áramlás – az EU tagság pedig, az EU gazdaságainak történéseitől teszi függővé a hazai gazdaságpolitika mozgásterét. Az EU 27-ek közül a magyar gazdaság a legnyitottabb gazdaságok közé tartozik mind az export, mind az import tekintetében. Ismertes az is, hogy a szűk és a következő években szerény bővülésre képes belső piac miatt, az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is, gazdasági növekedésünk kulcs tényezője az export lehetséges bővülése. Aligha vitatható, hogy a globálisan és az EU szinten kialakított válság ellenes lépések, majd a kibontakozást segítő, új növekedési pálya megtalálása egyben a hazai gazdaság számára is aligha túl becsülhető fontosságú és alapvető jelentőségű.

A válságra és a kibontakozó új helyzetre adódó helyes globális válaszok azonban csak a hazai növekedés külső feltételeit alapozzák meg, de szükségszerűen nem garantálják gazdaságpolitikánk sikerességét. Egyrészt, mert aligha képzelhető el, hogy a globálisan sikeresnek tekinthető gazdaságpolitika valamennyi országra egységesen érvényes és alkalmazható, a fejlettségi strukturális, társadalmi és intézményi eltérések nagyon is eltérő voltából adódóan, másrészt a válság mélysége kiterjedtsége és időbeni lefutása is erősen különbözőek. Ebben a tekintetben csak arra utalok, hogy a magyar gazdaság az utóbbi két-három évben kiesett a globálisan jellemző gazdasági konjunktúrális mozgásból. Nálunk 2006. végétől, az igen magasra szökött államháztartás hiány miatt, folyamatosan megszorító gazdaságpolitika van napirenden. A kezdeti sikertelenség miatt a válság időszakában is halaszthatatlanná vált a költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló lépések folytatása, erősítése.

A gazdasági ciklus eltérő alakulás amiatt a fejlett országok legtöbbjében a kérdés most az, hogy a válság enyhítésére bevezetett döntően az élénkítést szolgáló állami beavatkozásokat, szabad-e, kell-e tovább forszírozni. A korai visszakozás ugyanis az éppen csak beindult gyógyulási folyamatot akaszthatja meg, a tovább forszírozott élénkítés pedig közép és hosszabb távon teremt fájdalmasan kezelhető állapotot. Nálunk a kérdés fordítottan jelentkezik: szabad-e az egyensúly javulás rovására a kétes értékű élénkítést, foglalkoztatás- bővülést erőltetni. Gazdaságunk nyitottságából adódóan az egyensúly romlása árán beindítandó élénkülés, növekedést és foglalkoztatást javító hatása ugyanis is meglehetősen szerény, vagy nulla a további egyensúly-romlás kedvezőtlen hatásai azonban beláthatatlanok.

Az egyébként is rendkívül szűk mozgástér józan kihasználását megnehezíti, vagy sokkal inkább illúzórikussá teszi a választások miatt egyébként is fokozódó politikai szembenállás, amely a szakmaiság és a józan mérlegelés kerékkötője. Csak abban bízhatunk, hogy a fecsegő felszín alatt bölcs megfontolások érvényesülnek majd.